تهران - منطقه ۶
م. جهاد (فاطمی) - خ .جهان مهر -کوچه بوعلی سینا غربی - پ. ۶۱
تلفن
021-88951372-6
ایمیل
info@powercontrol.ir

مدیریت طرح

مدیریت طرح
by

مديرطرح ميبايست كليه وظايف كارفرمادرمورد پروژه رابه غيرازقبول تضمينهاودستورتمديد،آزادكردن،ضبطياواريزآنها،تصويب تغيير مبلغ قرارداد ،تصويب تغيير مديريت قرارداد ،تغيير مشخصات فني،تغيير سيستمهاواجزاي اصلي كار،تصويب قيمتهاي جديدوحقال زحمه خدمات اضافي، تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي، تعليق، خاتمه و فسخ قرارداد، تصويب صورت وضعيت قطعي و صورتحساب نهايي انجام دهد. كل امور مربوط به مديريت پروژه، نظارت بر مهندسي، تداركات، ساختمان و نصب و پيش راه اندازي و راه اندازي و همچنين كل امور مربوط به بازرسي فني جزء خدمات شركت مهندسی کنترل قدرت به عنوان مديرطرح مي باشد. ليست خدمات مدير طرح در ادامه بيان شده است:

1. كمك به تعيين استراتژي هاي كلان پروژه

2. ارائه و استقرار سيستم جامع مديريت پروژه

3. برنامه ريزي و كنترل پروژه

4. نظارت بر برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل پروژه توسط پيمانكاران، مشاوران و فروشندگان

5. خدمات مديريت ارجاع كارو قراردادها

6. مديريت منابع انساني

7. خدمات ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)

8. هماهنگي

9. خدمات تامين مالي

10. ارتباطات و مديريت اسناد پروژه

11. مديريت كيفيت

12. مديريت دانش و يادگيري سازماني